28/03/2020

Heldagsarrangemang

Vi samlas i Svenskarnas hus den 28 mars för att hålla årsmöte. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt. Medlemmar som varit medlem i minst sex månader innan årsmötet har också rösträtt.

En officiell kallelse kommer stadgeenligt gå ut senast tre veckor innan årsmötet, och handlingarna kommer publiceras här och skickas ut via e-post senast en vecka innan årsmötet.

Motioner skickas till [email protected] och ska vara inne senast den 29 februari.

Det är självklart kostnadsfritt att anmäla sig till årsmötet, men du måste anmäla dig i förväg för att röstlängden ska bli rätt.

Efter årsmötet kommer vi arrangera en middag och om du vill delta på den kan du anmäla dig här under till självkostnadspris. Middagsbiljett måste bokas senaste 21 mars.

Mötet börjar 12:00 och middagen serveras 17:00. Om mötet inte är färdigt när maten serveras görs en paus och sedan återupptas mötet igen.

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
  b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  c) Eventuella suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
  d) Vid behov: 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Bokningar

Biljettyp Pris Platser
Middagsbiljett
Stor buffé från den lokala restaurangen.
250,00 kr N/A
Platsbokning vid årsmötet
Du måste anmäla dig för att tas upp i röstlängden. Har du familjemedlemskap och vill ha med dig din partner måste du ange den personens fullständiga namn i kommentarsrutan här under.
0,00 kr N/A

Du måste logga in för att kunna boka in dig på detta arrangemang.