I takt med att föreningen växer är det viktigt att vi tar fram policydokument som kan vägleda oss i vårt arbete. Här finner du de policydokument som hittills tagits fram. Förslag på nya policydokument lämnas med fördel som en motion till nästkommande årsmöte.