Vad en svensk soldat förr lärde sig om försvarsplikten

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på vk
Dela på telegram
Dela på whatsapp
Tro det eller ej. En gång i tiden var det sjävklart att en svensk lärde sig att förstå att folket och landet var deras förlängda familj. Och familjen försvarar man.

Nedanstående text återfinns i skriften Vårt fädernesland och dess försvar som gavs till alla värnpliktiga under 1900-talets tidiga år.  Skriften finns att inhandla från Det fria Sverige. Vår föreningen aspirerar inte på att vara något annat än en intresseförening för svenskar, men vi kan inte förneka att mycket av det som våra svenska soldater fick sig till livs en gång i tiden också är nyttigt för oss att begrunda.

Det är befriande att läsa hur man ställde krav på plikt och individens skyldigheter: att man måste sätta Jaget efter folket och landet. 1938 slutade man att dela ut skriften, i dag hade den varit omöjlig. När man läser nedanstående kapitel ur boken förstår man varför. Det är en nationalistisk grundkurs, skriven på ett sätt som gör allt så självklart och enkelt.

Det är lätt att känna försvarsvilja när man förstår vad man har att försvara. Det är också enkelt att se vad som är galet i vår tid när man betraktar den med historiska glasögon på sig.

Vår försvarsplikt

Det är vår oavvisliga plikt att försvara vårt fädernesland, så att vi kunna lämna det i arv åt våra efterkommande lika fritt och starkt, som vi mottog det av våra fäder.

Vi hava icke endast rättigheter att kräva, utan även skyldigheter att uppfylla. Den enskilde måste sätta sina egna intressen efter folkets och fäderneslandets. Även hans välgång beror ytterst därav, ty det helas olycka drager med sig hans egen.

Den medvetna gemensamhetens anda, som är förutsättningen för att ett folk skall kunna bestå i kampen för tillvaron, växer långsamt fram jämsides med samhällets och kulturens utveckling. Den enskildes känsla av gemenskap och ansvar förmår till en början blott omfatta familjen och släkten. Den grundlägges alltjämt i känslan för familj och hem. Småningom utvecklas kärleken och offerviljan för familjen vidare, först till stammen och hembygden och slutligen till fäderneslandet och dess minnen, till folkets nu levande och kommande släkten. Blott på denna väg, genom en ansvarsmedveten, stark och offervillig fosterlandskärlek, kan gemensamhetsbanden utvecklas vidare och folkförbrödring småningom bliva verklighet.

Vårt land utgör, liksom, flertalet andra länder, en fri och självständig stat. Denna stats uppgift är att gagna folket, stärka de sunda krafterna, motverka de onda samt utåt och inåt trygga friheten och kulturen. Konungen är statens och fäderneslandets främste representant. Att vara Konungen huld och trogen är att vara trogen mot fäderneslandet. Statens organ för försvaret mot väpnade fiender är rikets krigsmakt. Utan en försvarsorganisation är det icke möjligt att i krig utnyttja folkets kraft till landets försvar.

Försvarets styrka beror i väsentlig grad av den gemensamma viljan att hålla ut och segra. Dock är detta icke nog.

För landets försvar kräves odling. Strängt och plikttroget arbete i fred är nödvändigt för att vi med tillförsikt skola kunna taga upp kampen mot rikets fiender.

Det är icke nog med att varje enskild man är utbildad i vapnens bruk. Krig föres nämligen ej med enskilda soldater utan med truppförband, genom övning sammansvetsade till smidiga, disciplinerade enheter. Även truppförbanden som sådana måste utbildas.

Varje svensk man är värnpliktig.

I en kamp som gäller folkets frihet och självständighet, måste alla nationens krafter kunna tagas i försvarets tjänst. Denna historiska erfarenhet har ytterligare bekräftats genom världskriget.

Ändamålet med den militära utbildningen är att andligt och kroppsligt stärka och utveckla de enskilda individerna, samtidigt som de bibringas erforderliga militära färdigheter. Viljekraftens träning utgör en väsentlig del av utbildningen.

Den militära utbildningen avser även att befrämja danandet av goda samhällsmedlemmar samt vidare att skapa betingelser för en god hälsa och uthållighet under det kommande arbetet i fredens värv.

Danandet av ett starkt, sunt folk är målet för allt fosterländskt arbete.

Det fria Sverige

Det fria Sverige

Lämna gärna en kommentar!

2 kommentarer på “Vad en svensk soldat förr lärde sig om försvarsplikten

  1. Att ta bort värnplikten är ett av de värsta felbedömningar ”våra” politiker har gjort de senaste åren.Att dessutom inte kunna få ihop 2 bataljoner(9000 man)GÖR JU INTE SAKEN BÄTTRE!

    1. Så sant Kjell. , Dessvärre har vi ett annat problem grundat i ”våra” soldater själva. Då många av dom i hög utsträckning försvarar detta extremt söndrande socialist/globalist system.vi tvingas att leva i.med sina lösnagnal och tamponger.

Comments are closed.

Vad är Det fria Sverige?

Vi är en intresseförening för svenskarna med över 1000 medlemmar. Tillsammans bygger och skapar vi svenska mötesplatser, nätverk och bostadsområden. Vi har tröttnat på att bara klaga, och tar vår framtid i egna händer.

Senaste nytt

Gilla oss på Facebook

Vår lanseringssändning

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev

Du kan närsomhelst säga upp nyhetsbrevet. Vi kommer aldrig dela dina uppgifter till tredje part.

X