Vad är vi?

  • Det fria Sverige är en intresseförening för svenskarna, den svenska kulturen och den svenska särarten. Föreningen vilar på traditionell grund och är frihetligt nationell. Föreningen styrs genom sina aktiva medlemmar på demokratiskt vis.
  • Det fria Sverige är en ideell och samhällsnyttig förening som står upp för lag och ordning, mot pöbelvälde och ofrihet. Föreningen står upp för individens frihet, under ansvar för den gemenskap som friheten är beroende av.
  • Det fria Sverige är en partipolitiskt obunden förening. Förvisso är vi traditionella nationalister, men detta transcenderar realpolitiska ställningstaganden och den klassiska höger-vänster-skalan. Den som delar vår vision och står bakom våra stadgar är välkommen.
  • Det fria Sverige är icke-konfessionellt. Var och en i föreningen har rätt till sin egen tro, eller avsaknad av tro. Det vi kräver av varje medlem är dock att de respekterar varandra och de olika trosföreställningar som våra förfäder tagit till sig genom historien.
  • Det fria Sverige bygger på principen om organisering underifrån och det är medlemmarnas egna ansvar att förverkliga visionen vi delar med varandra, inom det ramverk som föreningen beslutat om.
  • Det fria Sverige driver opinion för svenskarna; bevakar den politiska och samhälleliga utvecklingen ur ett traditionellt nationellt perspektiv och arbetar såväl metapolitiskt, socialt som realpolitiskt. Detta arbete sker kontinuerligt.
  • Det fria Sverige har framtiden för ögonen och arbetar idag för att lägga grunden som framtida generationer kan bygga vidare på. Vi har ett generationsperspektiv på vår verksamhet.

...och vad är vi inte?

  • Det fria Sverige är inte ett politiskt parti. Föreningen ställer inte upp i val och det står fritt för föreningens medlemmar att rösta som de vill. Föreningen kan dock, som förening och efter tillbörlig beslutsprocess, rekommendera ett parti som anses stå föreningen tillräckligt nära i avgörande frågor.
  • Det fria Sverige är inte en utpräglad hierarkisk organisation utan strävar efter en så platt struktur som möjligt, där makten skall ligga så nära medlemmarna det går.
  • Det fria Sverige är inte en gatuaktivistorganisation. Vi fokuserar inte på aktiviteter som demonstrationer, torgmöten, flygbladsutdelningar mm.