Folk, familj, nation, tradition

Det fria Sverige menar att:

  • det svenska folket är ett unikt folk med ett existensberättigande i sig självt.
  • familjen är den grundläggande beståndsdelen av folket.
  • Nationen är å ena sidan en omskrivning för folket som sådant, men det är också det avgränsade territorium som folket lever i.
  • traditionen är det kulturella och sociala arv som lämnas vidare från en generation till nästa.
 

Det fria Sverige anser att det svenska folket är ett unikt folk med ett existensberättigande i sig självt. Vi ser folket som en utsträckning av familjen och släkten och vi förhåller oss rent känslomässigt till folket på det sättet. Utanför det svenska folket finns naturligtvis också de nordiska brödrafolken och de europeiska folken (samt europas ättlingar i vad som kallas västerlandet) såväl som oss etniskt närstående i Ryssland, Sydafrika och på andra platser. Vi håller våra egna närmast men det innebär inte att vi känner fiendskap mot andra, snarare tvärtom. Ett folk som står starkt, med en gemensam historia och identitet, som vet varifrån de kommer och vartåt de är på väg – det folket har det självförtroende som behövs för att vara ödmjuka inför andra och som inte kräver mer själva än det de är beredda att tillåta andra att ha. Det fria Sverige säger: svenskarna först!

Familjen är den grundläggande beståndsdelen av folket. Från familjen kommer inte bara de nya svenskarna utan det är också i familjen som dessa nya svenskar får sin fostran och förbereds för att bli en del av det folk de är födda in i. Det är inte en slump att man föds till svensk – vi hör sådant sägas – och inte heller är det tur. Man föds till svensk för att man har svenska föräldrar, vilka i sin tur hade det, eller hade assimilerat sig så väl i landet att de själva och/eller deras barn accepterades som svenskar av svenskarna. Man kan också födas som svensk, fast i ett annat land, om ens föräldrar befinner sig utomlands, men likafullt är man svensk eftersom det handlar om blodsband. Kanske kommer man själv, om man blir kvar i det nya landet accepteras som en av dem, kanske inte. Det fria Sverige ser i familjen den absolut viktigaste resursen för folket och landet och menar att det är i de stora familjerna som framtiden ligger. Dessa skall därför värnas och vaktas. Allt som undergräver respekten för familjen och barnen måste vi därför resa värn emot. Det fria Sverige säger: familjen skall beskyddas!

Nationen är å ena sidan en omskrivning för folket som sådant, men det är också det avgränsade territorium som folket lever i. I den svenska nationen – i landet Sverige – förenas människorna av ett gemensamt språk, etnicitet, härstamning, historia, kultur och traditioner. Sverige är Sverige tack vare svenskarna som bor här. Skulle svenskarna försvinna skulle Sverige försvinna, även om den staten skulle kalla sig för Sverige. Det fria Sverige värderar nationalstaten Sverige i definitionen av nationalstat varande: en geografiskt avgränsad stat vars befolkning i stort sett har samma härstamning, språk och kultur. Vi anser att Sverige är svenskarnas land och att Sverige, för att kunna fortsätta vara Sverige, måste vakta sig mot såväl massinvandring som annan främmande påverkan. Det finns en gräns för när kulturutbyte går från att berika till att tränga undan och i grunden förändra genom att dominera. Det fria Sverige säger: försvara Sverige!

Traditionen är det kulturella och sociala arv som lämnas vidare från en generation till nästa. Bland annat hör invanda seder och bruk, olika synsätt, språk och värderingar till det som överlämnas. Traditioner betecknar även vardagliga normer och gamla sedvänjor som återupprepas i samhället. Dessa värderingar förs vidare genom släktleden och samhällsskikten. Traditioner har en tendens att med tiden sakta förändras, om traditionen i sig spelat ut sin roll eller visat sig inte vara till gagn för folket. Förutom det uppenbara kan det i traditionen också gömma sig ett försvar mot sådant som är negativ eller farligt för folket, familjen och nationen. Traditionell moral, till exempel, handlar om att bygga värn mot sådant som bryter ned familjeband och relationer som i sin tur får djupgående negativa konsekvenser för samhället. Det handlar inte om inskränkt moralism. Det fria Sverige menar inte att traditioner skall bevaras bara för att de är traditioner; vi menar däremot att man gör bäst i att låta denna förändring ske naturligt och inte, som idag, påtvingad uppifrån av krafter som har en politisk agenda. Det fria Sverige säger: traditionen finns som ett skydd för oss, respektera den!