Det fria Sveriges stadgar

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

a) Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet för att bygga en gemenskap kring traditionella värderingar och en plattform för nätverkande och påverkan på det offentliga samtalet.

b) Föreningen utgörs av medlemmar i alla åldrar, som delar föreningens grundläggande värderingar och önskar att dess idéer får större utrymme i det offentliga samtalet

c) Detta skall ske genom publicistik, medieproduktion, konferenser, kulturaktiviteter, resor och opinionsbildning samt framställning och försäljning av böcker, magasin och andra produkter.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

6 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till förening, parti, organisation eller annan juridisk person med liknande mål och värderingar som föreningen.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § a) Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 5 arbetsdagar efter förfallodatumet får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen

 

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; via mail, via brev eller på hemsidan. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15 § Motioner och nomineringar till
årsmöte 

Alla motioner och förslag som behandlas vid årsmötet ska vara föranmälda. Detta gäller även nomineringar till förtroendepost. Nomineringar ska vara valberednings ordförande, eller om en sådan saknas den innevarande styrelsens ordförande, skriftligen tillhanda senast den 1 december föregående år. Nomineringar till val av valberedning ska vara föreningsstyrelsen skriftligen tillhanda senast den 1 december föregående år. Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. Det är sedan upp till styrelsen att avgöra om motionen kan behandlas av styrelsen direkt eller om den skall avgöras genom votering på årsmötet. 

16 § Rösträtt samt yttrande- och
förslagsrätt 

Medlem som varit betalande medlem under de senaste 6 månaderna och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

17 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet och det sker inga slutna val. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
  b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  c) Eventuella suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
  d) Vid behov: 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  e) 3 ledamöter i valberedningen
  för en tid av ett år, av vilka en
  skall utses till sammankallande
 13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

21 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 50 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida, anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN 

22 § Sammansättning och åligganden 

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag

REVISORER

23 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Justerade styrelseprotokoll översändes till revisorerna fortlöpande. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. Revisorerna skall lägga förslag på bifall eller avslag frågan om styrelsens ansvarsfrihet.

STYRELSEN

24 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 2-8 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

25 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §
 • förbereda årsmöte


26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

27 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

KOMMUNFÖRENINGAR

28 § Kommunföreningar

28.1 Grundande av kommunförening

För att grunda en kommunförening krävs ett bildandemöte enligt SVEGOT-DFS stadgar §30.1 Samtliga medlemmar folkbokförda i den berörda kommunen ska bjudas in till bildandemötet senast 30 dagar innan mötet hålls. En ny kommunförening måste också godkännas av SVEGOT-DFS styrelse.

28.2 Säte

Kommunförening ska ha sitt säte i den kommun där föreningen verkar. Om kommunföreningen verkar i flera kommuner fastställer det konstituerande mötet i vilken avdessa kommuner föreningen ska ha sitt säte. Alla kommunföreningar tillhör föreningen SVEGOT-DFS och lyder under föreningens allmänna stadgar.

28.3 Namn

En kommunförening ska heta enligt följande exempel: Det fria Sverige Borås. Detta förkortas DFS Borås. Kommunföreningar som omsluter flera kommuner kan välja ett historiskt välmotiverat namn som motsvarar området i dess helhet.

28.4 Uppgifter

Kommunföreningarnas uppgifter är att:

 • Aktivera och rekrytera medlemmar i kommunen
 • Organisera träffar och arrangemang i kommunen
 • Organisera gemensamma resor till riksföreningens evenemang

28.5 Geografisk omfattning

En kommunförening verkar inom en kommun eller om särskilda skäl föreligger inom flera intilliggande kommuner och berör medlemmar som är folkbokförda i kommunföreningens område.

28.6 Insynsmöte

SVEGOT-DFS styrelse kan kalla till gemensamt möte med styrelse för kommunförening om särskilda skäl föreligger. Kallelse till sådant möte ska vara hos ledamöterna tre dagar före mötet.  

28.8 Sammanslagning av kommunföreningar

Vid sammanslagning av intilliggande kommunföreningar kan, om kommunföreningarnas styrelser är överens om sammanslagningens nytta, detta göras på ett gemensamt kommunföreningsårsmöte, dit samtliga medlemmar i de berörda kommunföreningarna kallas. Tillgångarna och eventuella skulder från de tidigare kommunföreningarna tillfaller den nybildade föreningen. Eventuellt kan kommunerna välja att redovisa varje kommuns ekonomi separat. För att en sådan sammanslagning ska vara giltig krävs att SVEGOT-DFS styrelse godkänt den nya kommunföreningen i enlighet med stadgarna § 27.1.

28.9 Delning av kommunförening

Vid delning av en kommunförening som omfattar mer än en kommun tillfaller tillgångarna och eventuella skulder de nybildade kommunföreningarna. För att en sådan delning ska vara giltig krävs att SVEGOT-DFS styrelse godkänt de nya kommunföreningarna i enlighet med stadgarna § 27.1. Det arkiverade materialet från den tidigare kommunföreningen tillfaller SVEGOT-DFS arkiv.

29 Kommunföreningsårsmöte

29.1 Kommunföreningsårsmötets status

Kommunföreningarnas högsta beslutande organ är kommunföreningsårsmötet.

29.2 Datum för kommunföreningsårsmöte

Kommunföreningarna ska hålla ordinarie kommunföreningsårsmöte inom perioden den 15 januari till den 28 februari.

29.3 Kallelse till kommunföreningsårsmöte

Till kommunföreningsårsmöte kallas alla medlemmar registerskrivna i respektive kommunförenings område. Kallelse till kommunföreningsårsmöte ska skickas ut av kommunföreningsstyrelsen, via medlemsregisteransvarig i SVEGOT-DFS, senast trettio dagar före kommunföreningsårsmötet.

Motioner, förslag och diskussionsärenden skickas ut senast fjorton dagar före kommunföreningsårsmötet. Kallelse och övriga dokument skickas ut till medlemmarna via mail, via brev eller på hemsidan. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av kommunföreningen med annan kommunförening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

I händelse av att årsmötet ajourneras för dagen, ska det passera minst 30 dagar till dess att ett ajournerat möte kan återupptas. Undantag från denna regel kan göras förutsatt att man i första ordinarie kallelse anger ett andra datum i händelse av att årsmötet ej blir klart i tid.

29.4 Inbjudningar till kommunföreningsårsmöte

Styrelsen äger rätt att särskilt inbjuda personer att närvara vid kommunföreningsårsmöte. Vid kommunföreningsårsmöte äger SVEGOT-DFS rätt att närvara med fritt antal representanter. Inbjudna till kommunföreningsårsmöte kan av kommunföreningsstyrelse beviljas yttranderätt och förslagsrätt, dock ej rösträtt. Föreningens styrelseledamöter, föregående års valda förtroendevalda samt föreningens medlemmar äger närvarorätt på föreningens årsmöte

29.5 Motions- och nomineringsrätt vid kommunföreningsårsmöte

Vid kommunföreningsårsmöte har varje medlem registerskriven i området motions- och nomineringsrätt.  

29.6 Datum för motioner, förslag och nomineringar

Alla motioner och förslag som behandlas vid kommunföreningsårsmöte ska vara föranmälda. Detta gäller även nomineringar till förtroendepost. Motioner och förslag ska vara kommunföreningsstyrelse skriftligen tillhanda senast den 1 december föregående år. Nomineringar ska vara valberednings ordförande, eller om en sådan saknas den innevarande styrelsens ordförande, skriftligen tillhanda senast den 1 december föregående år. Nomineringar till val av valberedning ska vara kommunföreningsstyrelsen skriftligen tillhanda senast den 1 december föregående år. Övriga ärenden för diskussion ska vara föranmälda och godkända av kommunföreningsstyrelsen.

Kommunföreningsstyrelsen ska lämna yttrande över motionerna till kommunföreningsårsmötet.

29.6 Kommunföreningsårsmötets dagordning

Vid ordinarie kommunföreningsårsmöte ska förekomma:  

 1. Kommunföreningsårsmötets öppnande.  
 2. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna.  
 3. Val av mötessekreterare.  
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.  
 5. Fastställande av röstlängd.  
 6. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande.  
 7. Godkännande av dagordningen.
 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
 9. Revisionsberättelse och fastställande av resultat- och balansräkning.  
 10. Fråga om ansvarsfrihet för kommunföreningsstyrelsen.  
 11. Fastställande av antal ledamöter i kommunföreningsstyrelsen.  
 12. Fastställande av antal suppleanter i kommunföreningsstyrelsen.  
 13. Val av ordförande.  
 14. Val av vice ordförande.  
 15. Val av övriga ledamöter.  
 16. Val av suppleanter.  
 17. Val av revisorer.  
 18. Val av revisorssuppleant.  
 19. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen.
 20. Val av valberedning.
 21. Framställningar och förslag från kommunföreningsstyrelsen.  
 22. Motioner.
 23. Kommunföreningsårsmötets avslutande.  
 24. Övriga ärenden för diskussion.


29.7 Rösträtt vid kommunföreningsårsmöte

Varje person som uppfyller kriterierna för medlemskap och är folkbokförda i den berörda kommunen har rösträtt vid kommunföreningsårsmöten. Varje medlem har rösträtt endast i den kommunförening man tillhör. En medlem får under ett verksamhetsår endast uppbära rösträtt vid ett ordinarie kommunföreningsårsmöte. I omröstning angående ansvarsfrihet får inte avgående kommunföreningsstyrelse deltaga. I omröstning angående revisorer får inte nyvald kommunföreningsstyrelse deltaga. Det åligger den som sammankallar ett möte att i samarbete med SVEGOT-DFS medlemsansvarig  uppställa aktuella listor på vilka som har tillträde och rösträtt. En medlem som inte förmår bekräfta sin identitet kan nekas såväl rösträtt som tillträde.

Medlem inte ge fullmakt åt annan att rösta.

All omröstning vid kommunföreningsårsmöte ska ske öppet.

29.8 Val av kommunföreningsstyrelse

Vid ordinarie kommunföreningsårsmöte ska kommunföreningsstyrelse väljas, bestående av ordförande och vice ordförande. Utöver dessa ska en till fem ordinarie ledamöter och en till fem suppleanter väljas.  

29.9 Fyllnadsval av kommunföreningsstyrelse

Vakanser får ersättas vid extra kommunföreningsårsmöte. Antalet förtroendevalda får inte ändras vid extra kommunföreningsårsmöte.

30 Extra kommunföreningsårsmöte

30.1 Beslut om extra kommunföreningsårsmöte

Kommunföreningsstyrelsen kan besluta om att kalla till extra kommunföreningsårsmöte.

30.2 Dagordning vid extra kommunföreningsårsmöte

Kommunföreningsstyrelsen beslutar om dagordning vid extra kommunföreningsårsmöte. Kommunföreningsstyrelsen kan meddela att motionsrätt föreligger.

30.3 Rösträtt vid extra kommunföreningsårsmöte

Rösträtt vid extra kommunföreningsårsmöte på kommunföreningsnivå har medlem med registrerat medlemskap senast 30 dagar innan extra kommunföreningsårsmöte. Medlem som under verksamhetsåret röstat på kommunföreningsårsmöte för en annan kommunförening saknar rösträtt.

30.4 Övriga bestämmelser vid extra kommunföreningsårsmöte

Fullmakter och inbjudningar följer samma regler som vid ordinarie kommunföreningsårsmöte. Kallelse skickas till alla medlemmar registerskrivna i respektive kommunförenings område i samarbete med medlemsansvarig i SVEGOT-DFS. Första kallelse till extra kommunföreningsårsmöte med information om minst tio dagars kandidatur ska skickas ut av kommunföreningsstyrelsen senast trettio dagar före kommunföreningsårsmötet. Andra kallelse med handlingar skickas ut senast fjorton dagar före det extra kommunföreningsårsmötet. Kallelse och övriga dokument skickas ut till medlemmarna via mail, via brev eller på hemsidan.

31 Bildandemöte

31.1 Bildande av ny kommunförening

Fullmakter och inbjudningar följer samma regler som vid ordinarie kommunföreningsårsmöte. Rösträtt följer samma regler som vid extra årsmöte. Kallelse skickas till alla medlemmar registerskrivna i området bildandet avser. Första kallelse till bildandemöte med information om minst tio dagars kandidatur ska skickas ut av SVEGOT-DFS medlemsansvarig senast trettio dagar före bildandemötet. Kandidat till förtroendepost ska, i samband med nomineringen eller allra senast tjugo dagar innan bildandemötet, skriftligen bekräfta sin kandidatur till SVEGOT-DFS medlemsansvarig,. Andra kallelse med handlingar skickas ut senast fjorton dagar före bildandemötet.

Kallelse och övriga dokument skickas ut till medlemmarna via mail, via brev eller på hemsidan.

31.2 Dagordning för bildandemöte

Vid bildandemöte ska förekomma:

1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Godkännande av kallelse.
7. Godkännande av dagordningen.
8. Beslut om att bilda kommunföreningen samt antagande av namn och geografisk
omfattning.
9. Beslut om antagande av stadgar.
10. Fastställande av antalet ledamöter i kommunföreningsstyrelsen.
11. Fastställande av antalet suppleanter i kommunföreningsstyrelsen.
12. Val av ordförande.
13. Val av vice ordförande.
14. Val av styrelseledamöter.
15. Val av styrelsesuppleanter.
16. Val av revisor
17. Val av revisorssuppleant.
18. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen.
19. Val av valberedning.
20. Mötet avslutas.
21. Övriga ärenden för diskussion.

32 Kommunföreningsstyrelse

32.1 Kommunföreningsstyrelsens status

Kommunföreningsstyrelsen handhar kommunföreningens ledning och är högsta beslutande organ då dess kommunföreningsårsmöte ej är samlat. Kommunföreningsstyrelsen är ansvarig inför kommunföreningsårsmötet.

32.2 Adjungerade vid kommunföreningsstyrelsemöten

Kommunföreningsstyrelsen har rätt att till sig adjungera det antal personer den så finner lämpligt. Adjungerad kan beviljas yttranderätt och förslagsrätt, men ej rösträtt.

32.3 Kommunföreningsstyrelsens funktionärer

Kommunföreningsstyrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Ordförande och kassör kan ej vara samma person.

32.4  Kallelse till kommunföreningsstyrelsemöten

Kommunföreningsstyrelsen sammanträder på kallelse av dess ordförande. Denne ska snarast och senast inom en månad kalla till sammanträde om minst hälften av kommunföreningsstyrelsens ledamöter så begär. Suppleanterna kallas till kommunföreningsstyrelsens sammanträden. Kommunföreningsstyrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår. Kallelsen bör skickas ut 20 dagar före kommunföreningsstyrelsemötet. Samtliga handlingar för anmälda ärenden ska skickas till ledamöterna senast tre dagar före mötet via brev, e-post eller annan intern kommunikation.

32.5 Kommunföreningsstyrelsens beslutsmässighet

Kommunföreningsstyrelsen är beslutsmässig då minst majoriteten av de röstberättigade är närvarande. Ärenden ska vara föranmälda för att kunna beslutas. Sista dag att anmäla ärenden framgår av den enskilda kommunföreningsstyrelsens egen arbetsordning, dock ej kortare än en vecka.  

32.6 Rösträtt vid kommunföreningsstyrelsemöten

Varje ordinarie ledamot har en röst. Närvarande suppleanter erhåller rösträtt i de fall de inträder som ledamöter. Alla ärenden avgörs genom öppen omröstning Kommunföreningsstyrelsens ordförande har utslagsröst. En ledamot har rätt att föra reservation avseende kommunföreningsstyrelsebeslut till protokollet.  Suppleanterna har yttrande- och förslagsrätt samt rätt att anteckna sin mening till protokollet.

33 Revision

33.1 Ekonomisk berättelse

Räkenskaperna avslutas per kalenderår. Kommunföreningsstyrelsen ska senast tjugo dagar före kommunföreningsårsmötet överlämna ekonomisk berättelse och övriga handlingar som berör förvaltningen till revisorerna.

33.2 Revisorer

Kommunföreningsårsmöte utser en revisor jämte en revisorssuppleant. Valberedare och revisor kan inte vara samma person. Undantag från kravet på revisor kan göras under bildandeåret, samt vid ansökan om dispens då synnerliga skäl föreligger. Dispensen ska sökas hos SVEGOT-DFS styrelse senast 30 dagar innan kommunföreningsårsmöte ska hållas.

Revisor och revisorsuppleant behöver inte vara folkbokförda i kommunföreningens geografiska område.

33.3 Revisionsberättelse

Revisorerna ska lämna revisionsberättelsen med av- eller tillstyrkan av ansvarsfrihet för kommunföreningsstyrelsen, till kommunföreningsstyrelsen senast femton dagar före kommunföreningsårsmötet. Revisionsberättelsen ska grunda sig på granskning av kommunföreningsstyrelsens och utskottens protokoll samt ekonomisk berättelse och revisorns arbete är att granska styrelsens arbete och hur de fullföljer sitt ansvar gentemot medlemmarna.

33.4 Ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet för kommunföreningsstyrelsen, kan beviljas av kommunföreningsårsmötet. Kommunföreningsårsmötet kan därmed också besluta att inte bevilja ansvarsfrihet för kommunföreningsstyrelsen. Beviljande av ansvarsfrihet innebär att kommunföreningsårsmötet utifrån tillgänglig information godkänner hur kommunföreningsstyrelsen arbetat. Därmed övertas ansvaret för kommunföreningen av kommunföreningens medlemmar. Detta medför att kommunföreningens medlemmar endast kan ställa skadeståndsanspråk på den avgångna kommunföreningsstyrelsen om de kan bevisa att beslutet togs på oriktiga förutsättningar under kommunföreningsårsmötet och att all väsentlig information inte fanns tillgänglig när beslutet om ansvarsfrihet togs. I normalfallet ska ansvarsfrihet alltid beviljas om inga tecken på misskötsel eller oegentligheter finnes

34 Valberednning för kommunföreningar

34.1 Val av valberedning

Personval vid kommunföreningsårsmöte ska förberedas av en valberedning bestående av tre till sju ledamöter valda vid föregående kommunföreningsårsmöte, varav en ledamot är ordförande. Valberedningens förslag ska presenteras i handlingarna inför kommunföreningsårsmötet.

Övriga nomineringar presenteras separat. Valberedningen äger rätt att ta del av kommunföreningsstyrelsens och utskottens protokoll samt räkenskaperna. Ledamot i valberedningen får inte samtidigt vara ledamot eller suppleant i, revisor åt, kommunföreningsstyrelsen.

35 Rapporter

Kommunföreningar ska senast den 31 mars skicka en vidimerad kopia av kommunföreningsårsmötesprotokoll till riksorganisationen samt en vidimerad kopia av kommunföreningsårsmötesprotokoll till överordnat distrikt. Röstlängden ska ingå eller bifogas kommunföreningsårsmötesprotokoll för att detta ska vara giltigt.

Kommunföreningar ska också senast den 31 mars skicka en vidimerad kopia av konstituerande kommunföreningsstyrelsemötesprotokoll, samt konstituerande valberedningsmötesprotokoll, till riksorganisationen samt en vidimerad kopia av konstituerande kommunföreningsstyrelsemötesprotokoll till överordnat distrikt.

Kommunförening som inte inkommer med kommunföreningsprotokoll och konstituerande kommunföreningsstyrelsemötesprotokoll under två på varandra följande verksamhetsår kan förberedas för upplösning av i första hand det distrikt kommunföreningen tillhör och i andra hand av riksorganisationen.

36 Arkiv

Kommunföreningen ska arkivera egna kommunföreningsstyrelsemötesprotokoll och kommunföreningsårsmötesprotokoll. Likaså ska revisorsberättelser, ekonomiska berättelser och valberedningens förslag arkiveras i kommunföreningens arkiv. Om kommunföreningen saknar arkiv ska handlingarna förvaras i riksföreningens arkiv.  

37 Upplösning av kommunförening

37.1 Upplösningsförfarande

Kommunförening som inte inkommer med kommunföreningsårsmötesprotokoll och konstituerande kommunföreningsstyrelsemötesprotokoll under två på varandra följande verksamhetsår kan förklaras upplöst. Detta sker genom beslut av riksföreningen. Om uppenbar oaktsamhet och föreningsskadlig verksamhet påvisas i en kommunförening kan riksföreningen besluta om upplösning av kommunföreningen. Kommunföreningsstyrelsen bör före beslutets fattande beredas tillfälle att yttra sig. Upplösning av kommunförening kan också fattas av kommunföreningen själv. Sådant beslut

fattas med två tredjedelars majoritet av två på varandra följande kommunföreningsårsmöten, varav minst ett ordinarie, med minst en månads mellanrum.

37.2 Tillgångar efter upplösning

Vid upplösning av kommunföreningen tillfaller dess tillgångar riksföreningen, SVEGOT-DFS.

Dessa stadgar uppdaterades senast och fastslogs av årsmötet den 19 september 2020.