Traditionalism

Det fria Sverige anser att:

  • traditionen utgör ett försvar mot faror som vi kanske inte ens vet om.
  • traditionen visst kan förändras, men att detta måste få ske naturligt.
  • traditionen skall vara en integrerad del i samhället.
  • traditionen är ett skydd för oss och skall respekteras.
 

Traditionen är det kulturella och sociala arv som lämnas vidare från en generation till nästa. Bland annat hör invanda seder och bruk, olika synsätt, språk och värderingar till det som överlämnas. Traditioner betecknar även vardagliga normer och gamla sedvänjor som återupprepas i samhället. Dessa värderingar förs vidare genom släktleden och samhällsskikten.

Traditioner har en tendens att med tiden sakta förändras, om traditionen i sig spelat ut sin roll eller visat sig inte vara till gagn för folket. Förutom det uppenbara kan det i traditionen också gömma sig ett försvar mot sådant som är negativ eller farligt för folket, familjen och nationen. Traditionell moral, till exempel, handlar om att bygga värn mot sådant som bryter ned familjeband och relationer som i sin tur får djupgående negativa konsekvenser för samhället. Det handlar inte om inskränkt moralism.

Det fria Sverige menar inte att traditioner skall bevaras bara för att de är traditioner; vi menar däremot att man gör bäst i att låta denna förändring ske naturligt och inte, som idag, påtvingad uppifrån av krafter som har en politisk agenda. Det fria Sverige säger: traditionen finns som ett skydd för oss, respektera den!

Idag finns det en konsensus inom etablissemanget där traditionen nedvärderas; man talar om att traditioner måste dekonstrueras och normer brytas. Den som står upp för traditionen pekas ut som suspekt. Det är den stora bilden och Det fria Sverige ställer sig här upp som anhängare av traditionens bevarande.

Vi vill att traditionen skall genomsyra samhället och alla som lever i det, inte genom tvång utan genom en individuell förståelse för traditionen som en positiv del av livet. Vi tror att den förråing av samhället och i de mellanmänskliga relationerna svenskarna upplever till stor del beror på att traditionella uppfattning om moral (inte moralism), heder, trohet, ärlighet och så vidare monterats ned.

Avsaknad av tradition skapar en otrygghet och en bristande självkänsla hos många. Genom att påtala traditionens roll och förklara vad traditionen är – hur den appliceras på samhället i stort – vill vi försöka vända detta.

Som vanligt börjar det med oss själva som individer och vi hoppas kunna förmedla en önskan och vilja att skilja sig från det “moderna” till förmån för det traditionella på alla plan.